MENU

Statut nadačního fondu

STATUT

nadačního fondu Atýsek

čl. I.

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Atýsek.

Sídlo nadačního fondu je: Brno, Ve Vilkách 126/41, PSČ 644 00.

čl. II.

Zřizovatel

Zřizovatelem nadačního fondu je: JUDr. Šárka Cechová, narozená 23.01.1981, bytem Brno, Ve Vilkách 126/41, PSČ 644 00.

čl. III.

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:

a) podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru,

b) podpora a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů,

c) podpora fyzicky a mentálně postiženým, nemocným, slabým a ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně,

d) podpora organizací, které se zabývají výchovou a přípravou vodicích a asistenčních psů, podpora zvířecích útulků a nemocných zvířat.

čl. IV.

Majetkový vklad

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč.

čl. V.

Správní rada

a) Správní rada má tři členy. Členy správní rady jsou:

  • předseda správní rady JUDr. Šárka Cechová, r. č. 815123/3783
  • člen správní rady JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., r. č. 540831/1403
  • člen správní rady Zuzana Trnková, r. č. 545922/1449

b) Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení člena správní rady je možné.

c) Funkce člena správní rady je funkcí čestnou. Člen správní rady má nárok pouze na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce.

d) Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady nejméně 1x ročně. Předseda správní rady má podpisové právo k bankovním účtům nadačního fondu a je oprávněn se za nadační fond podepisovat.

e) Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen, je povinen se zúčastnit jednání správní rady osobně.

f) K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny většiny jejích členů.

g) Způsob jednání jménem nadačního fondu: Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.

h) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:

  • poskytování nadačních příspěvků
  • vyhlášení veřejných sbírek ve prospěch nadačního fondu
  • odmítnutí nadačního daru, ev. vrácení nadačního příspěvku, je-li použit v rozporu s jeho určením.

čl. VI.

Revizor

Revizorem nadačního fondu je: Ing. Hana Doležalová, narozená 12.07.1959, r.č. 595712/1456, bytem Brno, Velkopavlovická 4072/7, PSČ 628 00.

Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení revizora je možné. Funkce revizora je funkcí čestnou. Revizor má nárok pouze na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce.

O své kontrolní činnosti revizor pořizuje zápis, který v jednom stejnopise předává předsedovi správní rady, a to nejméně 1x ročně.

čl. VII.

Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí překročit 30% ročních celkových výnosů majetku nadačního fondu.

čl. VIII.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady. Správní rada rozhoduje na základě návrhu člena správní rady. Žádost o nadační příspěvek je nutné podat v písemné formě. V žádosti se uvede:

  • na jaký účel je nadační příspěvek požadován,
  • v jaké výši,
  • je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

Správní rada je oprávněna vyzvat žadatele o doplnění žádosti. Žádosti a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze požadovat celoročně. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

čl. IX.

Výroční zpráva

Nadační fond vypracovává každoročně výroční zprávu, a to do 30.6. daného roku.

Výroční zpráva bude uložena u příslušného rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu, a to po předchozí domluvě.

čl. X.

Závěrečná ustanovení

Tento statut byl schválen správní radou dne 21.11.2011

Tento statut se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva budou předány rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a dva budou založeny v dokumentaci nadačního fondu.

V Brně dne 21.11.2011

JUDr. Šárka Cechová

JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Zuzana Trnková